img description

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Eigen Energielabel, gevestigd te (7721HG) Dalfsen, aan de Heideanjer 25. Eigen Energielabel. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86328832

Definities
1.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden betreft Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
2. Offerte: de schriftelijke en/of elektronische aanbieding (het aanbod) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever om tegen een bepaalde prijs (een) dienst(en) te leveren.
3. Opdrachtnemer: Eigen Energielabel; levert (een) dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever;
4. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en (een) dienst(en) van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan de Opdrachtnemer;
5. Opdracht: de Overeenkomst(en) tot het leveren van (een) dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en Eigen Energielabel waarin omschreven staat, dan wel mondeling besproken is, welke dienst(en) Eigen Energielabel tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. In deze voorwaarden wordt zowel over Overeenkomst als over een Opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
7. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.
8. Onder Dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt verstaan, maar niet gelimiteerd tot:
– Het leveren van de afgesproken dienst tot het leveren van een energielabel;
– Het leveren van een verduurzamingsadvies op maat.
– Het leveren van een warmteverliesberekening
9. Energielabel: het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), dan wel enige andere regeling.
10. Verduurzamingsadvies: een rapport waarvan de inhoud bestaat uit, maar niet gelimiteerd is aan: – Vervolgstappen voor het verduurzamen van een Object; – Advies betreffende maatregelen die een lager energieverbruik of beter energielabel nastreven.
11. Object: woning(en) en of ander(e) gebouw(en).

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten en elke rechtsbetrekking als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.
2. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt.
3. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
4. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden zal tussen Partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever dan wel een mededeling op de webpagina’s van Opdrachtnemer.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige of vernietigde
bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Het bepaalde in het vorige lid wordt tevens toegepast op bepalingen uit de Overeenkomst.
8. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld dan wel uitgelegd ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen/Offertes
1. Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht uitgebrachte Offertes te herroepen. De Offertes hebben, tenzij anders in de Offerte aangegeven, een geldigheidsduur van één maand te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de Offerte. De Offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. Opdrachtnemer mag het aanbod na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever uiterlijk binnen twee werkdagen herroepen.
3. Offertes c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
4. Een samengesteld aanbod door Opdrachtnemer leidt niet tot een leveringsverplichting van een deel van de aangeboden diensten tegen een overeenkomstig deel van het tarief en/of prijs.
5. Indien het aanbod en/of de Offerte is opgesteld op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn of later wordt gewijzigd, heeft Opdrachtnemer de mogelijkheid om de opgegeven tarieven, (op)levertermijnen en/of prijzen aan te passen.
6. Modellen, voorbeelden, tekeningen, materialen en vermelding van maten, gewichten en andere specificaties voorkomende in brochures, folders, prijscouranten, op de website en in dergelijk promotiemateriaal van Opdrachtnemer – zijn zo accuraat mogelijk en gelden slechts ter aanduiding. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen daarvan; opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
7. Opdrachtnemer heeft nooit de verplichting om door of namens Opdrachtgever gegeven verzoeken, bestellingen of orders te accepteren. Opdrachtnemer houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan Opdrachtgever; ook als Partijen een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of Opdrachtgever in meer of mindere mate afhankelijk is van Opdrachtnemer. Bij weigering door Opdrachtnemer een verzoek, bestelling of order uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is Opdrachtnemer nooit gehouden tot een schadevergoeding/compensatie.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt een Overeenkomst tot stand nadat een Offerte (het aanbod) door Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk is aanvaard of indien Opdrachtnemer met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
2. Indien door Opdrachtgever in de acceptatie van een Offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de Offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen Partijen te worden overeengekomen.
3. Indien het aanbod of de Offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Opdrachtnemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer digitaal met hem communiceert. Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of wijziging van factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer.
5. Indien een Opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.
6. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen uitvoeren.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3. Dienstverlening tot vaststelling en uitgifte van het Energielabel wordt uitgevoerd door een erkend Energie-adviseur. Hieronder wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan.
4. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar Dienstverlening de toepasselijke wet- en regelgeving in acht. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Opdrachtnemer staat in geen geval in voor, en garandeert als zodanig in geen geval, de geschiktheid van haar Dienstverlening voor het doel dat Opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Opdrachtgever doet hierbij afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.
6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de Dienstverlening nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de Opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
7. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en/of gegevens niet tijdig of onjuist door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en/of indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken niet of niet deugdelijk functioneren, heeft Opdrachtnemer het recht niet met uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Opdrachtnemer voor het overige tijdig en onbelemmerd haar werkzaamheden kan uitvoeren – waaronder maar niet beperkt tot – Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derde(n), zodra zij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
a. alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; én
b. directe toegang tot alle plaatsen die Opdrachtnemer moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst; én
c. directe toegang tot het netwerk van Opdrachtgever voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst; én
d. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals maar niet beperkt tot publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van derden en werknemers van Opdrachtgever.
10. Opdrachtnemer behandelt de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
11. Indien Opdrachtgever onduidelijkheden heeft over de omgang van de diensten dient Opdrachtgever onverwijld vragen te stellen/advies in te winnen bij Opdrachtnemer.
12. Opdrachtnemer is gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en/of als klantcase.
13. Voor schade, van welke aard ook, aan Opdrachtnemer en/of derde(n), veroorzaakt door handelingen en/of gedragingen in strijd met het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en/of derde(n) aansprakelijk. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, aan derden ontstaan door de in de vorige leden van dit artikel omschreven handelingen en/of gedragingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derde(n) uit dien hoofde.
14. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
15. De Opdrachtgever wordt hierbij verwittigd dat de monitoringsgegevens van het Object met betrekking tot het energielabel aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden verstrekt ten behoeve van monitoring. De RVO publiceert de gegevens ofwel aanduiding van het energielabel op http://www.ep-online.nl/ep-online/ en zijn dientengevolge openbaar inzichtelijk.
16. De Opdrachtgever, indien woningeigenaar, kan voorts via DigiD het rapport inzien dan wel opvragen.
17. De Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer te allen tijde toestemming en medewerking om het te certificeren object samen met een auditor te betreden ten behoeve van een interne of externe audit.

Artikel 5 – (Op)levering
1. Indien in de Overeenkomst (op)leveringstermijnen worden overeengekomen betreffen dit nimmer fatale termijnen en gelden de termijnen te allen tijde als indicatieve termijnen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk overgaan tot het verrichten van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst en/of Offerte.
3. De doorlooptijd van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever dan wel relevante derden.
4. De gevolgen van het gebruik van het advies(rapport) van Opdrachtnemer, in de breedste zin van het woord, door Opdrachtgever is steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Opdrachtnemer ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Opdrachtgever.
5. Indien zich situaties voordoen waarbij Opdrachtgever aanvullende documentatie verstrekt na ontvangst van het energielabel en vervolgens wijzigingen wenst door te voeren op basis van deze aanvullende documentatie, zal de Opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen voor het opnieuw afmelden van het energielabel. Deze kosten bedragen €[45],- inclusief BTW.

Artikel 6– Prijzen
1. Alle vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders door Opdrachtnemer is aangegeven.
2. De door Opdrachtgever te betalen prijzen en tarieven zien slechts op de Dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verleende of te verlenen diensten en zijn derhalve exclusief c.q. zien derhalve niet op door Opdrachtnemer of Opdrachtgever in het belang van de uitvoering van de Overeenkomst te maken of gemaakte kosten welke voor rekening van Opdrachtgever komen en als zodanig door Opdrachtnemer extra bij Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
3. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever diensten dient te verrichten, in welke vorm of uit welke hoofde dan ook, die niet in de Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen, of indien kosten ontstaan voor Opdrachtnemer doordat Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is of is gebleven en daardoor de uitvoering van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer onmogelijk maakt, bemoeilijkt of doordat de uitvoering van de Overeenkomst door enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer wordt vertraagd, worden deze werkzaamheden of kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig bij Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde prijs en kosten periodiek aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden voldaan.
6. Prijzen dan wel tarieven worden steeds gebaseerd op de meest actuele tarieven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen c.q. tarieven aan te passen of wijzigen.

Artikel 7 – Betaling
1. Facturen dienen door Opdrachtgever te zijn voldaan binnen 7 dagen na de op de factuur vermelde datum.
2. Indien de betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Opdrachtgever gehouden de wettelijke rente te vergoeden. Overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer worden in dat geval terstond opeisbaar.
3. In geval van verkoop c.q. overdracht van een woning, en betaling door Opdrachtgever of diens erfgenamen uitblijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de openstaande factuur door
te sturen naar de desbetreffende notaris, waarna deze vervolgens door de notaris zal worden verrekend.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te verzoeken voordat de Dienstverlening plaatsvindt. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd om de Dienstverlening op te schorten tot het moment van de betaling.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de registratie van het Energielabel in te trekken wanneer de factuur niet tijdig door Opdrachtgever wordt voldaan.
6. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting. Betaling dient voorts te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.
7. Indien Opdrachtgever één of meer vordering heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.) gelieerd aan Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd deze vorderingen te verrekenen met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten gelieerd aan Opdrachtnemer op Opdrachtgever.
8. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is te allen tijde (al dan niet naar aanleiding van voornoemde kredietwaardigheidscontrole) gerechtigd alvorens (verder) te presteren van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en/of redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van Opdrachtnemer daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
10. Indien Opdrachtnemer tegen Opdrachtgever die in verzuim is maatregelen treft, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 8 – Wijzigingen in de Overeenkomst
1. Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen of aanvullingen op schrift zijn gesteld en door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2. Indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst door een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst wordt beïnvloed en/of indien een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële (een verhoging van prijs of tarief, of anderszins) en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren.
3. Een overschrijding van de overeengekomen termijnen door een wijziging in de Overeenkomst wordt niet aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen door Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding, opschorting of anderszins.

Artikel 9 – Tussentijdse opzegging/beëindiging
1. Tenzij anders overeengekomen eindigt de overeenkomst c.q. Opdracht van rechtswege na afname van de daaruit vloeiende diensten door Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak wil annuleren dan wel verplaatsen kan dit kosteloos tot 7 dagen van tevoren. In geval van later annuleren kunnen er door de Opdrachtnemer kosten in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, tenzij partijen dit schriftelijk en expliciet overeenkomen.
4. In geval van onvoorziene omstandigheden, ter beoordeling van Opdrachtnemer, kan een Opdracht te allen tijde worden geannuleerd. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten en/of schade die met de annulering van de aangenomen diensten zijn gemoeid.

Artikel 10 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, berekeningen, documenten en/of bescheiden waardoor eventuele afwijkingen in opgegeven adviezen er niet toe leiden dat het afgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid inzake het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. De uitkomsten van adviezen of berekeningen vormen dus nimmer een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Opdrachtnemer. Tevens geven deze de Opdrachtgever geen recht op annulering, vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst en geven evenmin het recht om de ontvangst of betaling van zaken te weigeren.

Artikel 11 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde diensten, dan dient Opdrachtgever deze klacht binnen 7 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de Dienstverlening door Opdrachtgever, eerst schriftelijk aan Opdrachtnemer voor te leggen.
2. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
3. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet schriftelijk binnen twee (2) dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen (waaronder maar niet beperkt tot betaling) uit de Overeenkomst van Opdrachtgever niet op.
5. Indien een klacht over verrichte diensten gegrond is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de diensten alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten/leveren zoals overeengekomen. Indien een gegronde klacht niet binnen redelijke termijn wordt of kan worden verholpen, dan zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (Aansprakelijkheid).
6. Als Opdrachtnemer oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever.
7. Als de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en deze tekortkoming niet binnen een door opdrachtnemer daarvoor gestelde redelijke termijn heeft hersteld;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of tijdens de uitvoering daarvan verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, schuldsanering, stilleging of liquidatie van opdrachtgever;
2. Voorts zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
3. Overschrijding van de termijn van de werkzaamheden geeft Opdrachtgever niet het recht deze overeenkomst te ontbinden.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij steeds gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Retentierecht
1. Opdrachtnemer heeft het recht de teruggave van bescheiden en/of zaken van Opdrachtgever, die Opdrachtnemer voor het verrichten van werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten als gedurende de periode dat Opdrachtgever een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 14 – Verval van vorderingen
1. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten worden met een feit op grond waarvan Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook of van welke vorm dan ook in verband met eventuele tekortkomingen ten aanzien van de door Opdrachtnemer geleverde diensten. Voornoemde beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Opdracht.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens, berekeningen en/of overige bescheiden.
4. Indien Opdrachtnemer, ondanks hetgeen is bepaald in de vorige leden, gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
– het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak op geeft;
– het bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht dan wel ingevolge de wet.
6. Opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de uitkomsten van het Energielabel of warmteberekeningen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) draagt de verantwoordelijkheid voor de registraties van het Energielabel.

Artikel 16 – Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Opdrachtgever Opdrachtnemer nimmer op de nakoming van haar verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Opdrachtgever. Van overmacht is sprake indien zich, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: epidemieën, quarantaine, oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, niet voorzienbare stagnatie bij Derden waarvan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
3. Indien zaken door overmacht of door tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen of niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Opdrachtgever een recht op opschorting van betaling toekomt.

Artikel 17 – Persoonsgegevens
1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, dient Opdrachtgever bij de verstrekking van deze persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens, de gegevens die Opdrachtnemer niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Opdrachtnemer over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Opdrachtnemer om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
2. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
3. Partijen verbinden zich over en weer om (persoons-)gegevens van de andere partij of derden te behandelen overeenkomstig de op enig moment op ieder van hen van toepassing zijnde (privacy-)wet- en regelgeving ter zake de verwerking van deze (persoons-)gegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever is aansprakelijk in het geval een partij wordt aangesproken door een derde op grond van een inbreuk op de (privacy-)rechten van deze derde als gevolg van een handelen of nalaten van een van de partijen in strijd met de relevante (privacy-)wet- en regelgeving. De aansprakelijkheid geldt ook voor de kosten die Opdrachtnemer in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Opdrachtnemer worden opgelegd.

Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor – waaronder het octrooirecht, merkenrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – met betrekking tot producten (waaronder maar niet beperkt tot broncodes, afbeeldingen, tekeningen en (proef)modellen) welke zij gebruikt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever c.q. de Overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt zaken te (laten) vervaardigen of diensten te (laten) verrichten op basis van (digitale) tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, dan garandeert Opdrachtgever dat door de vervaardiging of verrichting van die zaken of diensten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derden ter zake.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
img description